Regulamin akcji promocyjnych
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji „Metamorfoza 5D” Programu 5D dalej jako: Akcja.
2. Organizatorem Akcji oraz właścicielem Serwisu „5D Projekt” jest De Luxo service sp z o.o.  z siedzibą :
ul. LEGNICKA 46, 53-674 WROCŁAW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu,  o numerze NIP 8971875248, zwana dalej Organizatorem.
§ 2
ZASADY UDZIAŁU W AKCJI
1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w dniu rozpoczęcia Akcji jest pełnoletnia.
2. Organizator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikowi zrealizować wyznaczone cele związane m.in. ze zmianą
masy ciała, poprawą samopoczucia oraz budową mięśni.
3. W przypadku, gdyby Użytkownikowi nie udało się zrealizować celów postawionych w ramach ustawień zakupionego planu dietetycznego
i treningowego pomimo dokładnego wykonania zakupionego planu, to Organizator dokona na żądanie Użytkownika zwrotu środków pieniężnych,
zgodnie z § 3, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ust. 4.
4. Udział w Akcji mogą wziąć osoby, które:
a. zakupiły lub zakupią plan dietetyczny na portalu ,,Projekt 5D” (dalej jako Plan);
b. postawiły sobie  cele które są realne do osiągnięcia, a także zgodne z prawidłowym wskaźnikiem BMI,
mające na celu poprawę sylwetki (związane z utratą masy ciała/ zbudowaniem masy mięśniowej itp.) i nie zagrażające w jakikolwiek
sposób życiu i zdrowiu Użytkownika;
c. dokonywały wszystkich cotygodniowych pomiarów masy ciała wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia sylwetki (przód, bok i tył)
powinny być zrobione w oświetleniu pozwalającym na jej prawidłową i jednoznaczną ocenę. Na zdjęciu może znajdować się
telefon/tablet/komputer z otwartą stroną główną serwisu 5dprojekt.pl, w celu weryfikacji daty wykonania poszczególnych zdjęć.
Zdjęcia powinny przedstawiać sylwetkę w całości, tj. od stóp do głowy, a Użytkownik powinien być na nim przedstawiony w stroju plażowym
lub innym stroju umożliwiającym łatwą ocenę sylwetki. Na zdjęciach powinna być widoczna twarz Użytkownika. Użytkownicy mogą
przesyłać zdjęcia swojej sylwetki na nasz adres meilowy.
e. będzie przestrzegać zasad diety oraz wskazówek dietetyka;
f. nie ma poważnych problemów zdrowotnych
g. nie stosują jednocześnie innego planu dietetycznego i/lub treningowego, wykupionego poza portalem 5Dprojekt.pl
h. nie stosują diety eliminacyjnej (wykluczanie grup produktów z diety) oraz diety wegańskiej;
i. przestrzegają regulaminu serwisu 5dprojekt.pl
5. Problemy zdrowotne, przyjmowane leki i hormony, w tym antykoncepcja, mogą wpłynąć na osiągane efekty oraz utrudnić zarówno proces
budowania masy mięśniowej jak i redukcji tkanki tłuszczowej.
6. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych w formularzu abonamentowym (tj. m.in. wzrost, waga, wymiary, obwody).
7. Użytkownik w razie wątpliwości w określeniu swojej aktywności fizycznej/ruchowej podczas uzupełniania danych w formularzu
powinien skontaktować się z dietetykiem/trenerem.
8. Termin zaplanowany przez system, niezbędny do osiągnięcia zaplanowanych efektów po zastosowaniu się do Planu jest jedynie
sugestią, gdyż osiągnięcie ich może być uzależnione od wielu czynników niezależnych od Organizatora.
§ 3
ZWROT
1. Zwrot, o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie realizowany jako uzasadniona reklamacja Użytkownika, pod warunkiem przesłania prawidłowo
wypełnionego formularza zwrotu (zwany dalej ,,Formularz “), którego wzór znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Formularz należy wysłać na adres Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres:
magda@5dprojekt.pl
3. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji
tj. zakończenia minimum 1 miesięcznego stosowania planu dietetycznego i treningowego.
4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego
reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
5. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie
poinformowany o zajętym przez Organizatora stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Serwisu 5dprojekt.pl.
§ 4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, iż jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane się w celu
prawidłowego przebiegu Akcji.
2. Uczestnik Akcji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji.
3. Uczestnik Akcji poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie jego wizerunku oraz sylwetki w serwisie
internetowym, należącym do Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Akcji.
4. Uczestnik Akcji przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez De Luxo service sp z o.o.  z siedzibą :
ul. LEGNICKA 46, 53-674 WROCŁAW (NIP 8971875248) oraz na przekazanie tych danych podmiotom powiązanym z
Administratorem Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Akcji., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Akcji
ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych
osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również
sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji. Wniesienie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania
danych osobowych Uczestnika Akcji, jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Akcji przez tego Uczestnika Akcji.
5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnikowi Akcji. przysługuje prawo wniesienia pisemnego
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, jak również na podstawie art. 23
ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi.
6. Dane osobowe Uczestnika Akcji mogą być także wykorzystywane do przesyłania innych informacji dotyczących Organizatora, zgodnie z prawem.
§ 5
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnik biorąc udział w Akcji akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
2. Akcja, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani też loterii promocyjnej, których
wynik jest uzależniony od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji, tj. od 14.04.2020 r.